דיזיין שופ - חנות רהיטים און ליין

תקנון האתר

תנאים והגבלות ("תנאים והגבלות") עבור אתר מכירת רהיטי דיזיין שופ.

הוראות כלליות

 תקנון זה קובע את כללי השימוש והרכישה של סחורה באתר דיזיין שופ הנמצא בכתובת https://www.design-shop.co.il

כללי

 1. האתר מופעל על ידי עוסק מורשה 558294641, להלן "בעל האתר".
 2. האתר הינו שילוב של אתר תדמית ותוכן, הכולל גם חנות לרכישות מקוונות.
 3. באתר מוצעים למכירה מוצרי ריהוט ומוצרים מעוצבים לחללי הבית והגינה.
 4. מטרת תקנון זה היא הסדרת היחסים בין בעלי האתר לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק, בין אם הוא גולש בעצמו בין אם הוא מפעיל רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמו. התקנון מהווה הבסיס החוזי המחייב ביחסים אלו.
 5. השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.
 6. שימוש וגלישה באתר מהווים הסכמתך לתנאים המצויינים בתקנון זה.
 7. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעל האתר. על כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.
 8. בעל האתר שומר על זכותו לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע"י בעל האתר.
 9. בעל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.
 10. מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר או מי מטעמו בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.
 11. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה.
 12. בעל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש פלוני את הגישה לאתר.
 13. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
 14. בעל האתר אינו מתחייב שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
 15. כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.
 16. התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לשני המינים בצורה שווה.
 17. תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.
 

במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

התחייבות המשתמש

18. בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.

בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

 • הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעל האתר.
 • הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.
 • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.
 • הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר.
 • שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

הזמנה

19. ביצוע הזמנה באתר אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה

20. במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.

21. ביצוע הזמנה ייעשה באמצעות האתר או ברכישה טלפונית לפי פרטי יצירת הקשר המפורטים באתר.

22. בחנות המקוונת באתר ניתן לבחור מוצר, להתרשם מהמפרט באשר לגודלו ומחירו. ניתן לשנות את הכמויות הרצויות בהזמנה, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת עד לסיום ההזמנה ואישורה בקופה וקבלת האישור על קליטתה במערכת.

23. לתשומת ליבך, קליטת פרטי ההזמנה במערכת אינו מהווה התחייבות מטעם בעל האתר לספק את המוצרים שהוזמנו, אלא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו ותהליך הטיפול בהזמנה החל.

24. במקרים בהם בעל האתר לא יוכל לספק את ההזמנה הודעה על כך תימסר למזמין.

25. אספקת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי.

26. לתשומת לבך אין בעל האתר יכול להתחייב לגוון הרהיטים. 

27. כדי שבעל האתר יוכל לספק את הזמנתך, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ואופן התשלום.

28. המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ עבור משתמשים פרטיים. בנוסף, באתר אזור המיועד לאנשי מקצוע בלבדו ואזור זה אינו כולל מע"מ.

29. התשלום הסופי עבור ההזמנה בכללותה יוצג במטבע ישראלי בלבד ויכלול את מחיר המוצר, מע"מ ע"פ כל דין, ותוספת דמי המשלוח ככל שיהיו. בעל האתר שומר על זכותו לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות הודעה על מבצעים והנחות. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע באתר בעת ביצוע התשלום.

30. זמינות המוצרים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין בעל האתר מתחייב לשמור על סל הקניות ו/או על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.

31. לתשומת ליבך, אם במלאי נמצאה כמות קטנה יותר מהכמות המבוקשת בהזמנה, תסופק לך הכמות הקיימת במלאי ולא תחויב בתשלום בגין החלק היחסי המגלם את הכמות שלא סופקה.

32. התשלום באתר יתבצע מראש באמצעות תשלום באתר בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע"י חברת וריפון הפועלת בישראל כדין.

33. במקרה של תשלום טלפוני עבור הזמנה שבוצעה באתר יובהר כי בעל האתר לא מתחייב לשמור את ההזמנה בפרק הזמן שבין ביצועה באתר לבין התשלום בפועל.

34. בסיום ההזמנה יישלח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזנת במהלך תהליך הרכישה, ובו אישור על ביצוע העסקה ופרטי ההזמנה. מרגע שהתקבל אצלך דואר אלקטרוני כאמור העסקה אינה ניתנת לשינוי או לביטול אלא בכפוף להוראות סעיפים 45-55 שלהלן.

35. בעל האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.

36. למען הסר ספק, הזמנת המוצר כוללת אך ורק את אריזתו ושליחתו אל הלקוח. כאשר נדרשת הרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים בבית הלקוח לאחר אספקתם, האחריות על ביצוע פעולות ההרכבה ו/או ההתקנה הינה על הלקוח בלבד, והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כנגד בעל האתר בגין נזקים שנגרמו למוצר בשל פעולות ההרכבה ו/או ההתקנה.

37. בעל האתר עושה כמיטב יכולתו לספק את ההזמנות בזמן הקצר ביותר. זמן הטיפול בהזמנה של המוצר הנמצא במלאי הינו עד 9 ימי עסקים לאחר יום השלמת ההזמנה באתר.

38. במקרים בהם המוצר המבוקש אינו נמצא במלאי יתכנו עיכובים.

39. שימו לב כי אין כפל הנחות ומבצעים. 

40. ברכישת גיפט קארד לא ניתן לממש אותו ברכישת מוצרים שלא נבחרו או הוגדרו על ידי בעל האתר לשם כך.

אספקה ומשלוח

41. אספקת המוצר תיעשה באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירת הלקוח בעת ביצוע הרכישה באתר:

 • משלוח באמצעות חברת שליחויות; או באמצעות שליח של ספק הרהיטים. *בבניין ללא מעלית בדירה מעל קומה 2 – עבור כל קומה נדרש לשלם תוספת של 50 ש"ח ישירות למוביל.
 • איסוף עצמי בשעות הפעילות המפורסמות באתר ובכפוף לתיאום מראש.

42. לתשומת ליבך, דמי המשלוח עשויים להשתנות בהתאם לבחירת ערוץ האספקה, משקל החבילה ויעד המשלוח. פרטי עלויות המשלוח מפורטות באתר ומתעדכנות מעת לעת.

43. מסירת פרטי הלקוח בעת ההזמנה אינה חובה, אך אי מסירת פרטים עלולה שלא לאפשר את השלמת ביצוע ההזמנה.

44. האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח.

45. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לבעל האתר בשל פרטים מוטעים שמסרת או בשל אי-איסוף של המשלוח, תחויב בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים.

46. לתשומת ליבך: אם הזמנת לכתובת עסקית אנא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.

47. המוצרים נשלחים באמצעות חברות חיצוניות, ובהתאם למדיניות חברות אלו, ויודגש כי זמני האספקה אינם ניתנים לבקרה ע"י בעל האתר ואינם בשליטתו והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה כנגד בעל האתר עקב שיבושים באספקה באמצעות חברות אלו.

48. בעל האתר או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב, תקלות בשירות המשלוחים, פעולות איבה ו/או כוח עליון. במקרים אלה רשאי בעל האתר להודיע על ביטול ההזמנה ולבטל את חיובו של הלקוח.

49. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע"פ הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או בכל דין אחר.

אחריות יצרן:

50. במהלך תקופת האחריות המצוינת לגבי המוצר, מתחייב הספק לתקן ו/או להחליף, לפי הצורך, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כל מוצר או חלק ממוצר שנמכר על ידו, שיימצא כי נפל פגם בהליך ייצורו או הרכבתו (רק במידה והורכב על ידי מרכיבים מטעם הספק) או בחומר ממנו יוצר (להלן: "האחריות"). האחריות כפופה לתנאים הבאים:

50.1. הפגם לא נגרם בזדון, חבלה או ברשלנות של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או כל צד ג' אחר.
50.2. האחריות אינה חלה על פגמים שנגרמו כתוצאה מהזנחה, כח עליון, פגיעה מכוונת או שאינה מכוונת, נזקי שמש, נזקי אש, נזקי מים או לחות, תנאי סביבה בלתי הולמים, נזקי מזג אוויר, שריטות, חבלות, מכות, חבטות, נפילות, חתכים, גזירה, שפשופים, רטיבות, שימוש בחומרים כימיים, שברים או קרעים כתוצאה משימוש לא נכון או רשלני או שנגרמו במכוון, הכתמה, נזק מכני שנגרם על ידי ציוד או אנשים או הפעלת כח מופרז על המוצרים.

50.3. השימוש במוצר או בחלקיו היה סביר ורגיל, למטרה לה הוא נועד ובהתאם להוראות השימוש והתחזוקה של לביא.

50.4. הפגם אינו בגדר בלאי סביר עקב שימוש סביר.

50.5. הפגם אינו נגרם כתוצאה מהובלה, הרכבה, תיקון או ניסיון תיקון על ידי הלקוח או על ידי גורם שלא הוסמך לכך על ידי הספק.

50.6. הספק ודיזיין שופ אינם אחראים בשום אופן לנזקי טפילים, תולעים ומזיקי עץ אחרים.

50.7. הבדלי גוון, צבע או טקסטורה כתוצאה מתכונות טבעיות של החומר לא ייחשבו כפגם. האחריות אינה חלה על דהיית צבע כתוצאה מחשיפה לאור יום, לחום או לנוזלים. במקרה של החלפה, ייתכן כי גווני העץ ומרקמיו, חומרים אחרים מהם מורכב המוצר וכן צבעי הבדים לא יהיו זהים לחלק שהוחלף והלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

50.8. המוצר נמצא ברשות הלקוח המקורי החתום על הסכם זה, במקום בו הותקן לראשונה על ידי הספק ולא נפגע כתוצאה מהעברתו למקום אחר. האחריות אינה ניתנת להסבה.

ביטול עסקה

51. אם ברצונך לבטל עסקת רכישה, עליך להודיע על כך לבעל האתר בהקדם, לציין את סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע"י בעל האתר.

52. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח ותוך מתן החזר כספי ללקוח.

53. ביטול עסקה עקב פגם במוצר תותר בתוך ארבעה-עשר (14) ימים ממועד ביצוע האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:

 • הצגת הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ותאריך הרכישה;
 • המוצר הוחזר לבעל האתר בשלמותו, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש;
 • הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח ולא נגרם בשל שימוש בו.
 

מדיניות החזרת מוצרים
54. ביטול עסקה בשל חרטה של הלקוח תותר בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:
 • המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש;
 • הצגת הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ותאריך הרכישה;

55. למען הסר ספק, במקרים הבאים לא תתקבל הודעת ביטול עסקה ולא יינתן החזר כספי:

 • בגין ביטול עסקה של מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.
 • בגין ביטול עסקה של מוצר שמחירו אינו עולה על 50 ₪.

56. בהחזרה של מוצר ע"פ סעיף 48 לעיל ינוכו 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, כדמי ביטול.

57. האחריות להחזרת המוצר אל בעל האתר, לרבות העלויות הכרוכות בכך, מוטלת על הלקוח.

58. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל.

59. בנוסף לדמי הביטול כמצוין בסעיף לעיל, רשאי בעל האתר לגבות מלקוח שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מבעל האתר ע"י חברת האשראי.

60. באם רצונך בהחלפת המוצר המוחזר במוצר אחר, בכפוף להחזרת המוצר שנרכש בהתאם לתנאי הסעיפים לעיל, הנך מתבקש ליצור קשר עם בעל האתר ולבדוק את היתכנות ההחלפה.

61. הזכות להחזיר מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

 

אחריות על המוצרים הנמכרים באתר

62. בעל האתר אינו מספק אחריות למוצרים.

63. בעל האתר לא מייצר את המוצרים המוצעים למכירה באתר, ולא יישא באחריות בשום מקרה של נזק ישיר או עקיף שנגרם עקב שימוש במוצר המסופק על-ידו.

64. בעל האתר לא יישא באחריות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש שאינו השימוש הסביר במוצריו. אופן הטיפול במוצר, לרבות חשיפתו לטמפרטורות גבוהות, אש גלויה, ניקויו ושטיפתו באמצעי ניקוי וכיוצ"ב.

65. בכל מקרה בעל האתר לא יישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע"י הלקוח.

 

אחריות על תכני האתר

66. בעל האתר עושה את מירב המאמצים לוודא כי המידע המוצג באתר הינו מעודכן, מדויק ושלם. יחד עם זאת, יתכנו טעויות סופר במידע המופיע באתר או שהוא לא יהיה מעודכן.

67. מובהר בזאת כי המידע המופיע באתר הינו מידע כללי אינפורמטיבי בלבד, אינו מהווה ייעוץ כלכלי, שיווקי, עסקי, פנסיוני, רפואי, פסיכולוגי, פסיכיאטרי או אחר, ואינו מחליף ייעוץ אישי המתבסס על היכרות עם הנתונים האישיים של הלקוח, ומותאם לצרכיו האישיים.

68. כל פעולה שינקוט משתמש על סמך המידע המופיע באתר הינה על דעת עצמו בלבד ועל אחריותו בלבד, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה נגד בעל האתר בגין כל עניין הקשור להסתמכותו על המידע המופיע באתר.

69. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. יתכנו שינויים בגוונים בין התצוגה באתר לבין נראותם במוצר עצמו.

70. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומות, תמונות או מידע. יתכן שהמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לבעל האתר. למען הסר ספק, בעל האתר לא יהיה אחראי בשום צורה לתקינותם של הקישורים הנ"ל, למידע המופיע בהם, לתוכן המוצג בהם, לשירותים המוצעים במסגרת אתרים אלו, מדיניות הפרטיות שלהם ו/או לאופן ניהול האתרים הנ"ל.

71. חלק מהמבצעים הניתנים באתר מתקבלים על ידי ספקים חיצוניים אשר יכולים לשנות את פרטי המבצע ללא הודעה מוקדמת. בעל האתר שור על זכותו לשנות את המחיר בהתאם לשינוי המתקבל על ידי הספק.

72. למען הסר ספק, הימצאם של קישורים חיצוניים באתר אינו מהווה המלצה מטעם בעל האתר ביחס לתכנים, לשירותים או למוצרים המוצעים בקישורים אלו.

73. בעל האתר לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע"י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, בעל האתר לא יישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתו המלאה.

 

 

שיפוי

74. המשתמש מתחייב לשפות את בעל האתר בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לו עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.

75. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב ע"י בעל האתר.

 

פרטיות ושמירת סודיות

76. בעל האתר עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על משתמש"), אשר עשוי לכלול את העמודים באתר בהם ביקרת, משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ"ב.

77. בעל האתר יהיה רשאי להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד.

78. קבצי "עוגיות" (Cookies) הינם קבצים הנוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשתם לאתר הכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלכם באתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.

79. בעל האתר לא יעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין בעל האתר.

80. בעל האתר עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותו. יחד עם זאת, בעל האתר אינו יכול להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות בעל האתר – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי בעל האתר. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעל האתר.

 

דיוור ישיר

81. בעל האתר מציע למשתמשי האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל ממנו דיוור מעת לעת.

82. בעת הרשמתך לרשימת התפוצה הנך מסכים כי בעל האתר יהיה רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לשלוח אליך מסרונים (SMS או ווטסאפ), לפנות אליך בכתב או בע"פ, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוצ"ב.

83. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כמוזכר לעיל יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, הנך רשאי, בכל עת, להודיע לבעל האתר על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של בעל האתר באמצעות פנייה לבעל האתר או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה.

84. האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמש ובעל האתר לא יהא אחראי לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-עדכון פרטים ע"י המשתמש.

85. במקרה שפרטי הקשר שהוזנו הינם משותפים למשתמשים נוספים מלבד המשתמש אשר הזין את פרטי ההתקשרות באתר, תהווה הזנת הפרטים באתר ע"י המשתמש הצהרה והתחייבות לכך כי הסכמתך לקבל דיוור ישיר מבעל האתר מהווה הסכמה גם מצד המשתמשים האחרים באותם פרטי קשר.

 

קניין רוחני

86. בעל האתר הינו בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, למעט חלקים באתר שבהם בעל האתר הינו מורשה ע"פ רישיון ו/או הסכם לעיצובם. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.

87. התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של בעל האתר הינו אסור.

88. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בעל האתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר.

 

המחאת זכויות

89. בעל האתר רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של הסכם זה.

90. למשתמש האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתו של בעל האתר ו/או כל גורם מורשה מטעמו במפורש מראש ובכתב.

 

דין ושיפוט

91. הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד.

92. כל השתהות או הימנעות של בעל האתר בקיום זכות המגיעה לו בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.

 

נגישות

93. האתר משתמש בשירותי תוכנת הנגשה לגולשים בעלי מוגבלויות, ושם לעצמו כמטרה לאפשר חווית גלישה מיטבית לכלל הגולשים באשר הם.

94. על אף האמור לעיל, יתכן כי דפים מסוימים באתר טרם הונגשו או שטרם נמצא פתרון טכנולוגי הולם עבורם. בעל האתר מצר על אי-הנעימות שעשויה להיגרם עקב כך וממשיך במאמציו לשיפור הנגישות ואיכות הגלישה מתוך מחויבות כנה ואמיתית לכלל ציבור הגולשים.

95. בכל מקרה של הערה, הפרה או בעיה ניתן לפנות לאחראי הנגישות שלנו, שחר, בטלפון 072-3936572 או במייל office@design-shop.co.il

 

שירות לקוחות

ניתן ליצור קשר עם בעל האתר לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.

96. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.

 

97. במקרה ופניתם אלינו באחד מערוצי התקשורת או התחלתם בביצוע תהליך רכישה, אתם מאשרים לנציגי האתר לחזור אליכם לקבלת פרטים נוספים ו/או השלמת רכישה והצעת מוצרים נוספים.

אחריות על מוצרים:
⦁ האחריות על ריהוט גן, הינה ל- 12 חודשים ממועד הרכישה (אלא אם נרשם אחרת) על פגם יצור בלבד. האחריות הינה על מוצרים אשר מוגדרים בקטגוריית ראטן סינטטי, אלומיניום ועץ.
⦁ אין אחריות על מוצרים מפלסטיק.
⦁ האחריות לא תחול במקרה של שימוש לא נכון בנדנדות וערסלים.
⦁ אין אחריות על הרכבה עצמית לא נכונה ו/או פגם אשר נגרם במהלך ההתקנה.
⦁ אין אחריות על מגוון פתרונות הצללה כגון: שמשיות, גזיבו, סוככים וכו’. בנוסף אין אחריות על מוצרי פלסטיק, בדים, תצוגות, עודפים, נזקי טבע, כיסויים, זכוכיות, ומוצרים אשר חשופים לשמש ישירה.
⦁ באם הלקוח ו/או המזמין בחר בהובלה עצמית, לא תחול אחריות עקב נסיבות אלו. דיזיין שופ לא תשא בשום אחריות לכל נזק אשר נגרם לרכב.
⦁ אין אחריות על נזקים אשר נגרמו למוצר ע”י הלקוח או כל משתמש אחר.
⦁ האחריות על גריל אבן מתוצרת PALAZZETTI הנה ל- 12 חודשים ממועד הרכישה, האחריות תחול על שימוש סביר בהתאם להוראות יצרן ורק על חלקי הגריל. הוראות אלו מסופקות עם הגריל. אין אחריות על גריל אשר הובל ע”י הלקוח או כל מוביל אחר שלא מטעם דיזיין שופ.

דילוג לתוכן